Om RELIS

Faglige henvendelser: kontakt ditt senter

 

Pressekontakt[email protected]
Ledergruppen RELIS: [email protected]
Tekniske henvendelser: [email protected]

Årsrapporter tidligere årsrapporter for RELIS finner du her.

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
RELIS – regionale legemiddelinformasjonssentre – er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. Faglig forsvarlig og riktig bruk av legemidler er et sentralt tema i norsk legemiddelpolitikk.

Knyttet til helseregion
RELIS begynte virksomheten ved to sentre i 1995, og har siden 2001 vært etablert ved universitetssykehus i samtlige fire helseregioner. Alle sentrene er knyttet til de klinisk farmakologiske fagmiljøene ved universitetssykehusene, som også har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. RELIS har et aktivt og bredt samarbeid med helsepersonell i regionene.

Våre tjenester og oppgaver
RELIS-sentrene har en felles hjemmeside (www.relis.no) der legemiddelrelaterte nyheter og problemstillinger publiseres. Elektronisk nyhetsbrev sendes jevnlig ut til abonnenter. Hjemmesiden gir tilgang til en gratis, søkbar spørsmål-svar database som er beregnet for helsepersonell og er unik i sitt slag i Norge.

Spørsmål-svar tjenesten gir helsepersonell hjelp i legemiddelspørsmål, ofte tilpasset den enkelte pasient. I mange situasjoner er generell informasjon om preparater, samt retningslinjer, ofte ikke tilstrekkelig utdypende i forhold til problemstillingen. Målgruppe og brukere av tjenesten er i første rekke leger, men også farmasøyter, tannleger, sykepleiere, helsesøstre, jordmødre med flere.

En annen viktig rolle for RELIS er legemiddelovervåkning. RELIS mottar bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, vurderer hendelsesforløp og årsakssammenheng, og kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melder. Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med Statens legemiddelverk.

I 2011 etablerte RELIS i tillegg en nettbasert publikumstjeneste for gravide og ammende (www.tryggmammamedisin.no).

Offentlig finansiering og organisering
RELIS finansieres ved tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Tilskuddsforvalter er Statens legemiddelverk. Virksomheten styres gjennom årlige oppdragsbrev. De fire RELIS-sentrene har hver sin leder som utgjør RELIS sin ledergruppe.

Regionene

RELIS Midt-Norge

RELIS Midt-Norge

St. Olavs Hospital

7006 Trondheim

Telefon: 72 82 91 10

Send e-post

RELIS Vest

RELIS Vest Helse Bergen HF

Haukeland universitetssjukehus Postboks 1400

5021 BERGEN

Telefon: 55 97 53 60

Send e-post

RELIS Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Postboks 79

9038 TROMSØ

Telefon: 77 75 59 98

Send e-post

RELIS Sør-Øst

Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Telefon: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)

Send e-post